หน้าเว็บ

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทฤษฎีของโรเบิร์ต เจ. ฮาวิกเฮร์ส


ชื่อทฤษฏี  ทฤษฎีพัฒนาการของ Havighurst ( Devolopment Talks )


          ศาสตราจารย์โรเบิร์ต เจ. ฮาวิกเฮิร์ส  ให้ความหมายว่า งานพัฒนาการ หมายถึง งานที่มนุษย์ทุกคนต้องทำในแต่ละวัยของชีวิต สัมฤทธิ์ผลของงานพัฒนาการแต่ละวัย มีความสำคัญมากเพราะเป็นรากฐานของการเรียนรู้งานพัฒนาขั้นต่อไป
ฮาวิกเฮิร์ส ได้แบ่งพัฒนาการของมนุษย์ไว้เป็น 6 ช่วงอายุ คือ
1. วัยทารกและวัยเด็กเล็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ 6 ปี
2. วัยเด็กตอนกลางอายุประมาณ 6-12 ปี
3. วัยรุ่นอายุประมาณ 12-18 ปี
4. วัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุประมาณ 18-30 ปี
5. วันผู้ใหญ่ตอนกลางอายุประมาณ 30-60 ปี
6. วัยผู้ใหญ่ตอนปลายอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
หลักพัฒนาการตามแนวคิด
1. สามารถที่จะแสดงบทบาททางสังคมได้เหมาะสมกับเพศของตน
2. เลือกและเตรียมตัวที่จะเลือกอาชีพในอนาคต
3.  พัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญาและความคิดรวบยอดต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับสมาชิกของชุมชนที่มีสมรรถภาพ
4. มีความต้องการที่จะแสดงพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
การนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
             หลักสูตรสำหรับเด็กในระยะเริ่มแรกควรมุ่งสร้างความคิดรวบยอด โดยให้เด็กได้พบประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด เพื่อให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดจากสภาพที่เป็นจริง หลังจากนั้นจึงค่อยสร้างความคิดรวบยอดให้สิ่งที่เป็นนามธรรมต่อไปในภายหลัง เช่น ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวลา โอกาส อำนาจรัฐบาล เป็นต้น
             ในสังคมไทยเป็นสังคมที่ตระหนักในคุณค่าของกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมเป็นอันมาก ดังนั้นโรงงเรียนจึงมีบทบาทมากในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและให้รู้กฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข การดำเนินการของโรงเรียนอาจจะทำได้ในลักษณะต่อไปนี้
- โดยการสอนศีลธรรม จรรยามารยาท
- โดยการให้รางวัลในกรณีที่ทำความดีความชอบ และทำโทษกรณีที่ทำความผิด
- โดยการให้ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
- โดยการให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น